Lidt historie

Begyndelsen

Vores lejligheder blev opført i 1962 af et selskab bestående af bl.a. daværende murermester Holger Frederiksen.

I begyndelsen var der tale om ganske almindelige udlejningslejligheder. Men som så mange andre steder blev lejlighederne efterhånden solgt som ejerlejligheder. Den sidste lejlighed blev solgt i 1988.

Lejligheden på hjørnet af Agertoften og Scheelsmindevej er i vedtægterne benævnt “butik og lager”, og blev indtil ca. 1976 anvendt til købmandsforretning. Samtidig var der iøvrigt en købmandsforretning på det modsatte hjørne, hvor der nu er lejligheder og malerforretning.

Da den første lejlighed blev solgt, skulle der etableres en ejerforening. De første vedtægter er tinglyst 11. nov. 1969. Da det oprindelige selskab i en årrække havde absolut flertal på generalforsamlingen, og dermed i bestyrelsen, blev ejerforeningen i praksis styret af selskabet, hvor administrationen også fandtes. På et tidspunkt var der imidlertid solgt så mange lejligheder, at de nye ejere var i flertal. Det blev i 1978 besluttet, at vi selv overtog administrationen for at reducere omkostningerne.

En væsentlig vedtægtsændring

Som nævnt var der i starten tale om udlejningslejligheder, og nu ejerlejligheder – som en boligblok, blot ligger lejlighederne ved siden af hinanden i stedet for oven på hinanden.

Der var på dette tidspunkt også et fælles vaskeri og fyrrum, beliggende med indgang fra gården bag Scanimex og frisøren. Varmeledninger nedgravet ned gennem haverne førte varmt vand til radiatorerne og varmt brugsvand ud til de enkelte lejligheder.

Status som lejligheder afspejlede sig også i de oprindelige vedtægter, hvor der kunne læses:

“Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer.”

Det betyder, vedligeholdelse af bl.a. tag, murværk, vinduer og døre skulle foretages af ejerforeningen. Det giver god mening for en traditionel boligblok i flere etager, men mange af ejerne mente, at vores lejligheder minder mere om almindelige huse. Samtidig var der et ønske hos flere ejere om selv at udføre udvendig vedligeholdelse på eget hus. Vedtægterne blev derfor i 1977 ændret, således at udvendig vedligeholdelse som hovedregel påhviler den enkelte ejer. Hvor meget lejlighederne end minder om selvstændige huse, må vi dog erkende, at der en række fælles ting, der fortsat må håndteres af fællesskabet, bl.a. fælles mure, carporte, vand- og kloakledninger, hvilket der også blev taget hensyn til i vedtægtsændringen.

Ejerforeningens område blev dermed væsentlig reduceret, hvilket også afspejler sig i meget lave fællesudgifter, set i forhold til andre ejerforeninger.

Denne mulighed for individuel vedligeholdelse har der generelt været tilfredshed med, idet det gav besparelser for dem, der selv kunne/ville udføre vedligeholdelsesarbejde på huset. Omvendt må det erkendes, at det har kostet på den arkitektoniske idé og helhedsindtrykket af bebyggelsen.

En væsentlig ændring af fællesinstallationer

Som nævnt ovenfor havde vi i starten et fælles oliefyr. I 1980 havde vi haft nogle såkaldte oliekriser. Olieprisen var steget meget, vi fyrede med let olie, vore varmerør ned gennem haverne var dårligt isolerede, kort sagt – vores omkostninger til varme og varmt brugsvand steg voldsomt. Da vi samtidig havde mulighed for at få tilskud ved overgang til fjernvarme, blev dette besluttet. Hver lejlighed fik sit eget fjernvarmestik og en gennemstrømningsvandvarmer, og dermed egen afregning til Aalborg Fjernvarme.

Hermed blev endnu en omkostningstung aktivitet flyttet fra ejerforeningen ud til den enkelte ejer, med deraf følgende mulighed for individuel tilpasning og besparelser.
Hermed blev det fælles fyrrum overflødigt ligesom vaskeriet, der længe havde stået ubrugeligt. Først i 1994 blev begge solgt til det daværende K.T. Electric, der i forvejen ejede Agertoften 20, benævnt “butik og lager”, nuværende Scanimex. Den fælles hovedvandmåler er dog stadig placeret i det tidligere fyrrum, med adgangsrettighed for ejerforeningen.

Vandforsyning

Vandforsyning sker stadig via en fællesledning ned gennem haverne og med fælles afregning til Aalborg Forsyning, Vand A/S via en fælles vandmåler placeret i det gamle fyrrum. Det er flere gange undersøgt, om hvert hus kan få sit eget vandstik direkte fra Vand A/S. Det vil være muligt, men der skal betales et nyt tilslutningsbidrag for hvert hus foruden omkostningerne ved at lægge nye ledninger. På nuværende tidspunkt vil dette altså være en dyr løsning.
I 2001 gennemførtes dog en ændring i vandforsyningen. Hver lejlighed fik installeret en vandmåler (bimåler), således at betaling af vand og kloak fordeles efter det faktiske forbrug. Der skal stadig afregnes til Aalborg Forsyning, Vand A/S efter den fælles hovedmåler.

Installation af bimålere gav en mere “retfærdig” fordeling af vandafgiften, men gav desuden et samlet mindreforbrug af vand, og dermed en samlet økonomisk besparelse.

Nye udvendige kloakker

Gennem en årrække havde vi mange problemer med tilstoppede kloakker og dermed hyppige besøg af slamsugerfirmaet. I 1983 fik vi med hjælp fra forsikringsselskabet lagt en ny hovedledning, der forløber ned gennem alle forhaver og carporte langs Agertoften. Stikledninger ind til de enkelte lejligheder er stadig de oprindelige. Herefter faldt behovet for kloakspulinger væsentligt.

Top